Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 


Niedziela, 29 Listopada 2020 r.
 

A / SYTUACJA  EPIDEMIOLOGICZNA:
(w rejonie odpowiedzialności)

DOBRA        W zakresie większości chorób zakaźnych monitorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu sytuację epidemiologiczną ocenić można jako dobrą. Ogólnie rejestrowana jest nieco większa liczba zgłoszeń podejrzeń o zachorowanie i zachorowań na choroby zakaźne. Od rozpoczęcia drugiego półrocza nie zarejestrowano wystąpienia istotnych dla zdrowia publicznego ognisk zatrucia pokarmowego, a także ognisk wywołanych przez inne, poza pokarmowe czynniki etiologiczne. W dalszym ciągu, po względnej normalizacji sytuacji epidemiologicznej w 2018 roku (zarejestrowane 22 przypadki zachorowań) - przy utrzymującej się zmiennej dynamice - rejestrowane są bardzo liczne zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A). Zwiększona liczba przypadków zachorowań na przestrzeni 2019 roku, o wyraźnie progresywnym i epidemicznym charakterze, dotyczy zarówno osób mieszkających, jak i przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego - patrz materiał poniżej ...


B / INFORMACJE:

Uaktualnienie 02/19. 18.12.2019 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że od początku 2019 roku do dnia aktualizacji - w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego - opracowanych i zarejestrowanych zostało 210 potwierdzonych przypadków zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości (patrz: Dynamika zachorowań w poszczególnych miesiącach 2019 roku - Wykres nr 2). Obecny update, wobec aktualności informacji przedstawionych w paŸdzierniku 2019 roku, ograniczony będzie do weryfikacji uprzednio zaprezentowanych danych liczbowych. W roku bieżącym zachorowania nadal występują u obu płci, obejmując wszystkie grupy wiekowe. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w grupach wiekowych: 26-35 lat - 56 zachorowań, 7-18 lat i 36-45 lat – po 36 oraz 46-55 lat - 29 zachorowań. Wśród dróg transmisji zakażenia dominuje jego rozprzestrzenianie się prawdopodobnie przez żywność, a precyzyjniej w związku z elementarnym brakiem higieny rąk przy spożywaniu różnorodnych pokarmów, stanowiąc powyżej 51% przypadków i bezpośredniej transmisji człowiek-człowiek – niemal 20%. Niemal w 30% przypadków nie udało się ustalić drogi transmisji, w związku z dużą liczbą zidentyfikowanych czynników ryzyka, bądź brakiem możliwości ich zidentyfikowania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wszystkie pozostałe informacje i zalecenia przedstawione w Uaktualnieniu 01/19 z dnia 22.10.2019 r. i ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania.Dynamika zachorowań w poszczególnych miesiącach 2019 roku - Wykres nr 2Uaktualnienie 01/19. 22.10.2019 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że od początku 2019 roku do dnia aktualizacji - w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego - opracowane i zarejestrowane zostały 144 przypadki (wobec 120 w roku 2017 i 22 w roku 2018) zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości (patrz: Dynamika zachorowań w poszczególnych miesiącach -Wykres nr 1).

W porównaniu do dwóch poprzednich lat, a w szczególności do roku 2017, zmianie uległ profil i dominująca droga transmisji zachorowań. W roku 2017 ponad 80% z liczby zarejestrowanych na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego zachorowań miała związek ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM), z dominującą liczbą zarejestrowanych zachorowań, występujących u osób w młodym wieku (do 40 r.ż) oraz bardzo nielicznymi przypadkami zachorowań u dzieci obojga płci, bez względu na drogę transmisji (5 przypadków).

W roku bieżącym zachorowania występują u obu płci, obejmując wszystkie grupy wiekowe. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w grupach wiekowych: 26-35 lat - 33 zachorowania, 7-18 lat - 25, 36-45 lat - 24 i 46-55 lat - 20 zachorowań.

Analiza zarejestrowanych i opracowanych do chwili obecnej przypadków jako najbardziej prawdopodobne drogi zakażenia pozwala przyjąć: zakażenia prawdopodobnie przez żywność - 59% i zakażenia drogą kontaktową (człowiek-człowiek) - blisko 19%. Nie można wykluczyć, że w drugim przypadku podana wartość może być zaniżona, z uwagi na zanegowanie określonych preferencji seksualnych chorujących mężczyzn (zarówno homo-, jak i biseksualnych) z grupy 24 pacjentów obojga płci, u których nie udało się ustalić drogi transmisji, w związku z dużą liczbą zidentyfikowanych czynników ryzyka, bądź brakiem możliwości ich zidentyfikowania. Ponownie podkreślić należy, że nie tyle orientacja seksualna sprzyja transmisji szerzących się zachorowań, ile preferowane w związkach techniki seksualne. Jest to o tyle istotne, że może sprzyjać transmisji zakażeń drogą kontaktów seksualnych, także w związkach heteroseksualnych preferujących seks oralny.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że spośród 59% zakażeń wywołanych prawdopodobnie przez żywność, do zachorowań w dużej mierze doszło nie w wyniku spożycia kontaminowanej (zanieczyszczonej wirusem) żywności, albo głównie owoców i warzyw mytych w wodzie niezdatnej do spożycia ale jej spożywanie brudnymi, zanieczyszczonymi rękoma. Niejednokrotnie, wspólne jedzenie (np. chipsów i owoców) z jednego, dużego opakowania.

Wobec relatywnie dużej liczby zachorowań zarejestrowanych u dzieci (32 zachorowania) należy pamiętać, że u małych dzieci do 6 roku życia, choroba najczęściej przebiega skąpo- lub bezobjawowo i rzadko pojawia się u nich zażółcenie skóry i/lub twardówek oczu, za to często w okresie zakaźności wirus obecny jest również w wydzielinie z noso-gardzieli, w związku z czym stanowią one dobrze ukryte i niezwykle skuteczne źródło zakażenia w swoim środowisku (rodzinach, żłobkach, przedszkolach i na placach zabaw).

W celu wyhamowania progresji zachorowań na terenie odpowiedzialności i skuteczności działań prowadzących do wygaszenia epidemii, niezbędna jest ścisła współpraca osób chorych, ozdrowieńców i podejrzanych o bezpośredni kontakt z osobami chorującymi, z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu w ramach realizowanych przez niego czynności przeciwepidemicznych, zwłaszcza w sytuacji zarejestrowania zmiany w profilu szerzenia się zachorowań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz podkreśla, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).


Szczepieniom - o ile wcześniej nie chorowano na wzw typu A (weryfikuje badanie poziomu przeciwciał HAV całkowitych (total) lub w klasie IgG) - bezwzględnie powinni poddać się:

- osoby pracujące z żywnością,
- pracownicy sieci wodno-kanalizacyjnych i bezpośrednio pracujący z odpadami komunalnymi,
- opiekunowie (personel) żłobków i przeszkoli,
- pracownicy ochrony zdrowia zajmujący się opieką nad chorymi, małymi dziećmi, osobami starszymi,
- mężczyźni mający kontakty seksualne z innymi mężczyznami (MSM) - szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C,
- podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe, turystyczne, etc.,
- inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup zwiększonego ryzyka zakażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania.

Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.


Wyk. Nr 1 - Liczba zachorowań w poszczególnych miesiącach zarejestrowanych przez PSSE we Wrocławiu na przestrzeni 2019 roku:KOBIETY
MĘŻCZYŹNIUaktualnienie 01/18. 02.01.2018 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że na przestrzeni 2017 roku rozpoznanych zostało 126, a zarejestrowanych 120 przypadków zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości (patrz: Dynamika zachorowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych -Wykres nr 1). Wśród zarejestrowanych przypadków liczba zachorowań u kobiet wzrosła do 16. W większości przypadków, jako następstwo kontaktów domowych z zakażonym bezobjawowo członkiem rodziny (głównie mężczyzną, bądź dzieckiem). Również, w następstwie bardzo bliskiego (rodzinnego) kontaktu z MSM, zarejestrowano wzrost liczby zachorowań wtórnych u dzieci. Do chwili obecnej liczba zachorowań zarejestrowanych u dzieci obojga płci, bez względu na drogę transmisji wynosi 5. W dalszym ciągu najwięcej przypadków ostrych zachorowań na wzw typu A rejestrowanych jest wśród mężczyzn – w sposób zdeklarowany, bądź nie - uprawiających seks z innymi mężczyznami (zarówno o orientacji homo-, jak i biseksualnej). Osoby z najbliższego kontaktu z chorymi objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Prowadzone dochodzenie epidemiologiczne nie wykazało prawdopodobnych źródeł zakażenia, związanych z funkcjonowaniem obiektów żywieniowo-żywnościowych, znajdujących się w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu. Ponad 80% z liczby zarejestrowanych na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego zachorowań ma związek ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Nadal wśród zarejesrtowanych przypadków zachorowań dominują zachorowania występujące u osób w młodym wieku (do 40 r.ż). Jednakże, obserwowany jest wzrost liczby zachorowań u osób w przedziale wieku 41-55 lar. W celu wyhamowania progresji zachorowań na terenie odpowiedzialności i skuteczności działań prowadzących do wygaszenia epidemii, niezbędna jest ścisła współpraca osób chorych, ozdrowieńców i podejrzanych o bezpośredni kontakt z osobami chorującymi, z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu w ramach realizowanych przez niego czynności przeciwepidemicznych, zwłaszcza w sytuacji zarejestrowania zmiany w przebiegu zakażenia, pod postacią pojawienia się przypadków nawrotowych. Podkreślić należy również, że nie tyle orientacja seksualna sprzyja transmisji szerzących się zachorowań, ile preferowane w związkach techniki seksualne. Jest to o tyle istotne, że może sprzyjać transmisji zakażeń drogą kontaktów seksualnych, także w związkach heteroseksualnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz podkreśla, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).

Szczepieniom bezwzględnie powinni poddać się:
- MSM, szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach
  gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym
  zapaleniem wątroby typu B lub C,
- Podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe,
  turystyczne, etc.,
- Inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup
  zwiększonego ryzyka zakażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wobec gwałtownej zmiany sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, a tym samym zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe, aktualnie w rejonie odpowiedzialności występują trudności w zakresie dostępności przedmiotowych preparatów. Wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania.
Jednocześnie, PPIS przypomina, że w związku z dominującą w rejonie odpowiedzialności rolą zachorowań występujących głównie w środowisku MSM, bezwarunkowo pamiętać należy o roli higieny osobistej, tj. każdorazowym myciu rąk i obszarów intymnych zarówno przed, jak i po stosunku, a także używania „zapory dentystycznej” (dental dam) przy stosunkach oralno-analnych.
Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
Uaktualnienie 05/17. 06.11.2017 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że od początku roku do chwili obecnej rozpoznanych zostało 88, a zarejestrowanych 82 przypadki zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości (patrz – Wykres nr 1). Wśród zarejestrowanych przypadków 6 zachorowań wystąpiło u kobiet - trzy zachorowania zawleczone (1 po pobycie we Włoszech i jedno związane z ogniskiem zbiorowego zatrucia pokarmowego na terenie kraju), dwa powiązane ze sobą o charakterze wtórnym, w następstwie bliskich kontaktów jednej z kobiet ze środowiskiem bardzo wysokiego ryzyka w przebiegu obecnej sytuacji epidemicznej (epidemicznego wzrostu zachorowań na wzw A wśród MSM) oraz jedno w następstwie kontaktów seksualnych z osobą chorą (zakaźną) na wzw A. Również, w następstwie bardzo bliskiego (rodzinnego) kontaktu z MSM, zarejestrowano 2 zachorowania wtórne - jedno, poza-seksualne zachorowanie u dziecka i jedno u osoby w podeszłym wieku. Osoby z najbliższego kontaktu z chorymi objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Prowadzone dochodzenie epidemiologiczne nie wykazało prawdopodobnych źródeł zakażenia, związanych z funkcjonowaniem obiektów żywieniowo-żywnościowych, znajdujących się w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu. Wśród zarejestrowanych zachorowań, tylko kilka miało charakter poza-seksualny, najczęściej związany z pobytem osób uprzednio nie chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz nieszczepionych przeciw wzw A na obszarach rejestrowanych, wzmożonych zachorowań zarówno na terenie kraju, jak i różnych krajów EU, a także podróżujących po pozaeuropejskich terenach endemicznych (zachorowania zawleczone). Nadal, ponad 80% z liczby zarejestrowanych na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego zachorowań ma związek ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Wśród zarejesrtowanych przypadków zachorowań dominują zachorowania występujące u osób w młodym wieku (70 przypadków u osób do 40 r.ż., w tym 54 – do 35 r.ż.). W celu wyhamowania progresji zachorowań na terenie odpowiedzialności i skuteczności działań prowadzących do wygaszenia epidemii, niezbędna jest ścisła współpraca osób chorych, ozdrowieńców i podejrzanych o bezpośredni kontakt z osobami chorującymi, z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu w ramach realizowanych przez niego czynności przeciwepidemicznych, zwłaszcza w sytuacji zarejestrowania zmiany w przebiegu zakażenia, pod postacią pojawienia się przypadków nawrotowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz podkreśla, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).

Szczepieniom bezwzględnie powinni poddać się:
- MSM, szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach
  gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym
  zapaleniem wątroby typu B lub C,
- Podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe,
  turystyczne, etc.,
- Inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup
  zwiększonego ryzyka zakażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wobec gwałtownej zmiany sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, a tym samym zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe, aktualnie w rejonie odpowiedzialności występują trudności w zakresie dostępności przedmiotowych preparatów. Może wystąpić konieczność zapisu lub zamówienia szczepionki w aptece. Według źródeł PPIS we Wrocławiu sytuacja powinna ulec diametralnej poprawie, dopiero w połowie grudnia 2017 roku. Podobne problemy z zaopatrzeniem w preparaty szczepionkowe występują aktualnie w Austrii, Danii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Problemów z dostępnością preparatów szczepionkowych nie zgłaszają Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg i Słowenia.

Wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania. Jednocześnie, PPIS przypomina, że w związku z dominującą w rejonie odpowiedzialności rolą zachorowań występujących głównie w środowisku MSM, bezwarunkowo pamiętać należy o roli higieny osobistej, tj. każdorazowym myciu rąk i obszarów intymnych zarówno przed, jak i po stosunku, a także używania „zapory dentystycznej” (dental dam) przy stosunkach oralno-analnych.
Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
Uaktualnienie 04/17. 25.09.2017 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że w przeciągu ostatniego miesiąca liczba nowo rozpoznanych zachorowań, dotyczących ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A wzrosła o 33 przypadki. Od początku lutego br. do chwili obecnej rozpoznanych zostało 72, a zarejestrowanych 64 przypadki zachorowania na ostre wzw typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości. Różnica w liczbie rozpoznanych i zarejestrowanych przypadków wynika z trudności epidemiologicznej analizy zachorowań, wobec obstrukcji i lekceważenia przez część z chorujących osób zarówno obowiązków określonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) oraz właściwych zachowań prospołecznych. Wśród zarejestrowanych przypadków 5 zachorowań wystąpiło u kobiet - trzy zachorowania zawleczone (1 po pobycie we Włoszech i dwa związane z ogniskiem zbiorowego zatrucia pokarmowego na terenie kraju) oraz dwa powiązane ze sobą o charakterze wtórnym, w następstwie bliskich kontaktów jednej z kobiet ze środowiskiem bardzo wysokiego ryzyka w przebiegu obecnej sytuacji epidemicznej (epidemicznego wzrostu zachorowań na wzw A wśród MSM). Również, w następstwie bardzo bliskiego (rodzinnego) kontaktu z MSM, zarejestrowano 2 zachorowania wtórne - jedno, poza-seksualne zachorowanie u dziecka i jedno u osoby w podeszłym wieku. Osoby z najbliższego kontaktu z chorymi objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas prowadzone dochodzenie epidemiologiczne w dalszym ciągu nie wykazało źródeł zakażenia, związanych z funkcjonowaniem obiektów żywieniowo-żywnościowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu. Wśród zarejestrowanych zachorowań, tylko kilka miało charakter poza-seksualny, związany z pobytem osób uprzednio nie chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz nieszczepionych przeciw wzw A na obszarach rejestrowanych, wzmożonych zachorowań na terenie kraju, wyjazdami do różnych krajów EU i podróżujących po pozaeuropejskich terenach endemicznych, a zachorowania miały charakter zachorowań zawleczonych. Nadal, blisko 90% z liczby zarejestrowanych na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego zachorowań ma związek ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM), co mocno koreluje z. doniesieniami Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC). Najwyższą, alarmującą dynamikę zachorowań, aktualnie rejestruje się w następujących krajach: Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Łotwie, Litwie, Holandii, Polsce, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii. Wśród wymienionych krajów wzrost liczby zarejestrowanych zachorowań w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano (stan na 01 sierpnia 2017 roku) w Polsce – 28,6-krotny, Litwie – 13,5-krotny, Hiszpanii – 8.1-krotny i Portugali – 8-krotny, a także we Włoszech – 9,9-krotny. Dużą liczbę zachorowań - jednak bez terminowej aktualizacji danych - zgłoszonych zostało z Włoch, Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Rozprzestrzenianie się zachorowań w środowisku MSM powszechnie budzi szczególny niepokój z uwagi na ograniczony wpływ działań przeciwepidemicznych na eliminację źródeł zakażenia, przerwania jego dróg szerzenia się i prewencji występowania zakażeń wtórnych, związanych z udziałem zakażonych MSM (w okresie występującej zakaźności) w produkcji, handlu i redystrybucji żywności poprzez branżę spożywczą i obiekty żywnościowo-żywieniowe. Nadal wśród zarejesrtowanych przypadków zachorowań dominują zachorowania występujące u osób w młodym wieku. W celu wyhamowania progresji zachorowań na terenie odpowiedzialności i skuteczności działań prowadzących do wygaszenia epidemii, niezbędna jest ścisła współpraca osób chorych, ozdrowieńców i podejrzanych o bezpośredni kontakt z osobami chorującymi, z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu w ramach realizowanych przez niego czynności przeciwepidemicznych, zwłaszcza w sytuacji zarejestrowania zmiany w przebiegu zakażenia, pod postacią pojawienia się przypadku nawrotowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz podkreśla, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).

Szczepieniom bezwzględnie powinni poddać się:
- MSM, szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach
  gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym
  zapaleniem wątroby typu B lub C,
- Podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe,
  turystyczne, etc.,
- Inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup
  zwiększonego ryzyka zakażenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wobec gwałtownej zmiany sytuacji epidemiologicznej, dotyczącej ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, a tym samym zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe, aktualnie w rejonie odpowiedzialności występują trudności w zakresie dostępności przedmiotowych preparatów. Może wystąpić konieczność zapisu lub zamówienia szczepionki w aptece. Według źródeł PPIS we Wrocławiu sytuacja powinna ulec diametralnej poprawie, dopiero w połowie grudnia 2017 roku. Podobne problemy z zaopatrzeniem w preparaty szczepionkowe występują aktualnie w Austrii, Danii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Problemów z dostępnością preparatów szczepionkowych nie zgłaszają Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg i Słowenia.

Wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania. Jednocześnie, PPIS przypomina, że w związku z dominującą w rejonie odpowiedzialności rolą zachorowań występujących głównie w środowisku MSM, bezwarunkowo pamiętać należy o roli higieny osobistej, tj. każdorazowym myciu rąk i obszarów intymnych zarówno przed, jak i po stosunku, a także używania „zapory dentystycznej” (dental dam) przy stosunkach oralno-analnych.
Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
Uaktualnienie 03/17. 24.08.2017 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że od początku lutego bieżącego roku do chwili obecnej zarejestrowanych zostało 38 przypadków zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczących osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, zarówno wśród obywateli polskich, jak i innych narodowości. Wśród zarejestrowanych przypadków trzy zachorowania wystąpiły u kobiet - jedno zachorowanie zawleczone (po pobycie we Włoszech) i dwa powiązane ze sobą o charakterze wtórnym, w następstwie (najprawdopodobniej) bliskich kontaktów jednej z kobiet ze środowiskiem bardzo wysokiego ryzyka w ocenie przebiegu analizowanej sytuacji epidemiologicznej (epidemicznego wzrostu zachorowań na wzw A wśród MSM). Również, w następstwie bardzo bliskiego kontaktu z przedstawicielem wzmiankowanego środowiska, zarejestrowano jedno, poza seksualne zachorowanie u dziecka. Osoby z najbliższego kontaktu z chorymi objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas prowadzone dochodzenie epidemiologiczne nie wykazało źródeł zakażenia, związanych z funkcjonowaniem obiektów żywieniowo-żywnościowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu. W 5 przypadkach, do zakażenia doszło po pobycie osób uprzednio nie chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz nieszczepionych przeciw wzw A w różnych krajach EU i podróżujących po pozaeuropejskich terenach endemicznych, a zachorowania miały charakter zachorowań zawleczonych. Jednak, przeważająca liczba zarejestrowanych zachorowań pozostaje związana ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Analiza zgromadzonego przez PPIS we Wrocławiu materiału jest spójna z doniesieniami Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC), alarmującego o odnotowywanym znamiennym, epidemicznym wzroście zachorowań na wzw A w licznych krajach Unii Europejskiej, z przeważającą komponentą zachorowań szerzących się w środowiskach MSM. Procentowy udział wśród osób zakażonych, mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM) utrzymuje się na poziomie 90% (w rejonie odpowiedzialności – 84%). W dalszym ciągu największą liczbę zachorowań rejestruje się w 15 krajach członkowskich EU. Należą do nich Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania wraz z Irlandią Północną. Przy czym najwyższa dynamika rozwoju epidemii dotyczy Włoch i Hiszpanii. Utrzymuje się poważne ryzyko, że do grupy powyższych państw z uwagi na rejestrowany progres zachorowań dołączy również Polska. Zachorowania rozprzestrzeniające się w środowisku MSM budzą szczególny niepokój z uwagi na ograniczony wpływ działań przeciwepidemicznych narodowych jednostek specjalistycznych ochrony zdrowia na eliminację źródeł zakażenia, przerwania jego dróg szerzenia się i prewencji występowania zakażeń wtórnych, związanych z udziałem zakażonych MSM (w zakaźnym okresie przed-prodromalnym i okresie występowania niespecyficznych objawów prodromalnych) w produkcji, handlu i redystrybucji żywności poprzez branżę spożywczą i obiekty żywnościowo-żywieniowe. Opanowanie rozwoju epidemii znamiennie utrudnia relatywnie młody wiek zakażonych (śr. 29,6 lat, przedział 04-57 lat), powszechna mobilność młodych ludzi oraz nazbyt częsta przypadkowość i krótkotrwałość doboru partnerów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz informuje, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).

Szczepieniom bezwzględnie powinni poddać się:
- MSM, szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach
  gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym
  zapaleniem wątroby typu B lub C,
- Podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe,
  turystyczne, etc.,
- Inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup
  zwiększonego ryzyka zakażenia.

Wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania. Jednocześnie PPIS przypomina, że w związku z dominującą w rejonie odpowiedzialności, rolą zachorowań występujących głównie w środowisku MSM, bezwarunkowo pamiętać należy o roli higieny osobistej, tj. każdorazowym myciu rąk i obszarów intymnych zarówno przed, jak i po stosunku, a także używania „zapory dentystycznej” (dental dam) przy stosunkach oralno-analnych.
Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
Uaktualnienie 02/17. 23.06.2017 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że od początku lutego bieżącego roku do chwili obecnej zarejestrowane zostały 23 przypadki zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, dotyczące osób mieszkających lub przebywających przez dłuższy czas na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego. Wśród zarejestrowanych przypadków, jedno zachorowanie zawleczone (po pobycie we Włoszech) wystąpiło u kobiety. Nie odnotowano zachorowań u dzieci, jak również wtórnych zachorowań, wśród domowników-członków rodziny, które jako osoby z najbliższego kontaktu objęte zostały nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas prowadzone dochodzenie epidemiologiczne nie wykazało źródeł zakażenia, związanych z funkcjonowaniem obiektów żywieniowo-żywnościowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu. Co najmniej w 5 przypadkach, zakażenia, a w następstwie zachorowania miały charakter zachorowań zawleczonych, po pobycie osób uprzednio nie chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz nieszczepionych przeciw wzw A w różnych krajach EU i podróżujących po pozaeuropejskich terenach endemicznych. Jednak, przeważająca liczba zarejestrowanych zachorowań związana była ze środowiskiem mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Analiza zgromadzonego przez PPIS materiału jest spójna z najnowszymi doniesieniami Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC), które alarmuje, że w licznych krajach Unii Europejskiej odnotowano znamienny, epidemiczny wzrost zachorowań na wzw A, z przeważającą komponentą zachorowań szerzących się w środowiskach MSM. Na przestrzeni roku, od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. w krajach EU zarejestrowano 1173 potwierdzone przypadki zachorowania na ostre wzw A, z wybitną progresją epidemii od listopada 2016 roku. Procentowy udział wśród osób zakażonych mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM) wynosił przeszło 90%. Zachorowania pojawiły się w obrębie trzech niezależnych ognisk epidemicznych, obejmując początkowo swoim zasięgiem dziewięć, a obecnie 15 krajów członkowskich EU. Należą do nich Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania wraz z Irlandią Północną. Najwyższą dynamikę rozwoju epidemii rejestruje się we Włoszech i Hiszpanii. Istnieje poważne ryzyko, że do grupy powyższych państw z uwagi na rejestrowany progres zachorowań wkrótce dołączy również Polska. Zachorowania rozprzestrzeniające się w środowisku MSM budzą szczególny niepokój z uwagi na ograniczony wpływ działań przeciwepidemicznych narodowych jednostek specjalistycznych ochrony zdrowia na eliminację źródeł zakażenia, przerwania jego dróg szerzenia się i prewencji występowania zakażeń wtórnych, związanych z udziałem zakażonych MSM (w zakaźnym okresie przed-prodromalnym i okresie występowania niespecyficznych objawów prodromalnych) w produkcji, handlu i redystrybucji żywności poprzez branżę spożywczą i obiekty żywnościowo-żywieniowe. Opanowanie rozwoju epidemii znamiennie utrudnia relatywnie młody wiek zakażonych (śr. 30 lat, przedział 20-57 lat), powszechna mobilność młodych ludzi oraz nazbyt częsta przypadkowość i krótkotrwałość doboru partnera.
W związku z przedstawioną powyżej charakterystyką przebiegu epidemicznego wzrostu zachorowań na ostre wzw A Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu jeszcze raz informuje, że jedyną skuteczną prewencją rozprzestrzeniania się zachorowań na wzw A jest szczepienie p/WZW typu A, z wykorzystaniem szczepionki monowalentnej lub poliwalentnej (zarówno przeciw WZW typu A, jak i WZW typu B).

Szczepieniom bezwzględnie powinni poddać się:
- MSM, szczególnie zatrudnieni przy kontakcie ze środkami spożywczymi, w zakładach
  gastronomicznych, obiektach żywnościowo-żywieniowych, obciążonych wirusowym
  zapaleniem wątroby typu B lub C,
- Podejmujące ryzyko zakażenia osoby, zaspokajające swoje preferencje obyczajowe,
  turystyczne, etc.,
- Inne osoby należące do jednej z pozostałych wymienionych w ALERCIE grup
  zwiększonego ryzyka zakażenia.

Wszystkie pozostałe zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania. Jednocześnie PPIS przypomina, że w związku z dominującą w rejonie odpowiedzialności, rolą zachorowań występujących głównie w środowisku MSM, bezwarunkowo pamiętać należy o roli higieny osobistej, tj. każdorazowym myciu rąk i obszarów intymnych zarówno przed, jak i po stosunku, a także używania „zapory dentystycznej” (dental dam) przy stosunkach oralno-analnych.
Każdorazowe, świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną - w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
Uaktualnienie 01/17. 04.05.2017 r.
ALERT
PPIS we Wrocławiu
dotyczący zachorowań na WZW typu A.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że do chwili obecnej zarejestrowanych zostało 13 przypadków zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A, wśród mieszkańców miasta Wrocławia. Wśród osób chorych nie było kobiet ani dzieci. Dotychczas również, nie zarejestrowano zachorowań wśród domowników – osób z najbliższego kontaktu. Jeden z przypadków przybrał postać ostrego, piorunującego wzw A, wymagając przeszczepu wątroby ze wskazań życiowych. Wyniki prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wskazują na pierwotnie zawleczony (co najmniej z dwóch źródeł) charakter ogniska, rozwijającego się na terenie miasta. Wysoce prawdopodobne jest przeniesienie zakażenia na teren Wrocławia ze środowiska berlińskiego. Równie ryzykowne – do czasu wygaszenia ogniska lokalnego – jest utrzymywanie nasilonych form aktywności kulturalno-społecznej z mieszkańcami regionu wielkopolski, obejmującego miejscowości, takie jak Ostrów Wielkopolski i Krotoszyn. W toku prowadzonych działań, stwierdzono koincydencję czasową, możliwości zawleczenia zakażenia na teren Wrocławia – o diametralnie różnym znaczeniu epidemiologicznym – z Berlina, a także, w następstwie podróży turystycznych osób uprzednio nieszczepionych na Madagaskar, do Meksyku i do Rzymu.

Pomimo, aktualnego spadku dynamiki zachorowań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że wszystkie zalecenia przedstawione w ALERCIE są nadal obowiązujące i powinny być ściśle przestrzegane, aż do odwołania. Jednocześnie przypomina, że jedyną skuteczną formą prewencji są szczepienia zalecane przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a świadome narażenie osób trzecich na zakażenie chorobą zakaźną – w tym wzw A - podlega odpowiedzialności karnej.
03.04.2017 r.
ALERT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu,
związany z epidemicznym wzrostem zachorowań na WZW typu A,
na terenie miasta Wrocławia.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy odnotował wyraźny, epidemiczny wzrost zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A). Rozpoznano 12 przypadków, wobec braku zachorowań w latach minionych lub rejestrowanych pojedynczych zakażeń, "zawleczonych" po podróżach do krajów o pośredniej, wysokiej i bardzo wysokiej endemiczności m. in. Tajlandia, Indie, kraje afrykańskie, Republika Czeska (w okresie epidemicznego wzrostu zachorowań w latach 2012 - 2016) osób, które uprzednio nie przechorowały wzw A i nie poddały się szczepieniom profilaktycznym przed wyjazdem w obszary wysokiego ryzyka.

Zachorowania rozpoznane w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu, dotyczyły zarówno zameldowanych we Wrocławiu mieszkańców miasta (w większości przypadków), jak również osób spoza obszaru odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu (innych powiatów województwa dolnośląskiego) przebywających w mieście przez kilka dni w tygodniu, w związku z wykonywaną pracą, bądź inną formą aktywności kulturalno-społecznej, a także w pojedynczych przypadkach osób narodowości obcej lub skierowanych do wrocławskiego szpitala wyłącznie, celem diagnostyki i specjalistycznego leczenia wzw A.

        PPIS we Wrocławiu prowadzi intensywne postępowanie wyjaśniające, mające na celu określenie źródła oraz dróg transmisji zakażenia. Dotychczas prowadzone działania, nie pozwalają na wykluczenie którejkolwiek z możliwych dróg przenoszenia się zakażenia między ludźmi, ani żadnej z grup wysokiego ryzyka, mogącej mieć kluczowe znaczenie w rozprzestrzenianiu się choroby na terenie Wrocławia. Rozpoznania choroby dotyczą osób między 21, a 58 rokiem życia, przy średnim wieku chorych wynoszącym 32 lata.Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest rozlanym wirusowym procesem zapalnym z typowymi objawami chorobowymi wywołanymi uszkodzeniem komórki wątrobowej o przebiegu zależnym od wieku - u dzieci na ogół łagodnym (w 90% bezobjawowy), u osób starszych pełnoobjawowym i cięższym. Okres wylęgania choroby po zakażeniu waha się od 15 do 50 dni, średnio 30 dni. Następnie w okresie prodromalnym (poprzedzającym wystąpienie zasadniczych objawów chorobowych) - trwającym ok. 1 tygodnia - występują głównie objawy grypopodobne i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
W fazie żółtaczkowej - przypadającej na pierwsze dni choroby i trwającej od 1 do kilku tygodni - występuje powiększenie wątroby, wzrost stężenia bilirubiny i aminotransferaz. Choroba przebiega ciężej i dłużej u chorych o złym ogólnym stanie zdrowia, wyniszczonych, z chorobami przewlekłymi. U około jednego na 500 chorych, choroba przybiera postać galopującą (hepatitis fulminans) z wysoką (ok. 50%) śmiertelnością.
Czynnikiem etiologicznym jest wirus zapalenia wątroby A (HAV) odporny na czynniki zewnętrzne, takie jak: temperatura, substancje chemiczne (np. kwasy, etery). Inaktywowany jest przez gotowanie, autoklawowanie, wysokie stężenia formaliny, promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne zawierające chlor.
Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń typu kałowo-doustnych, przez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce, frutti di mare, produkty nie poddane skutecznej obróbce termicznej) i wodę zakażoną przez osoby wydalające HAV z kałem. Do zakażenia może dojść również, przez kontakty seksualne, w tym przede wszystkim homoseksualne i przez stosunki oralno-analne. Przez krótki okres HAV wykrywany jest we krwi (potencjalne, ryzyko zakażenia drogą krwi) i w okresie wirusemii, również wirus wykrywany jest w wymazach z jamy nosowo-gardłowej i w ślinie (droga kontaktowa) - stanowiąc istotne ryzyko zakażenia wśród narkomanów.


W ewolucji progresji stanu epidemicznego wyróżnia się grupy zwiększonego ryzyka zakażenia:
- osoby wyjeżdżające do krajów o bardzo wysokiej, wysokiej i pośredniej endemiczności (dużej liczbie zakażeń i zachorowań lokalnych);
- osoby z najbliższego otoczenia chorego na wirusowe zapalenie wątroby typu A;
- goszczący osoby o niepewnym statusie epidemiologicznym, przyjeżdżające z terenów o wysokiej endemiczności (głównie krajów Europy wschodniej, Azji, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki);
- osoby pracujące w styczności ze ściekami (np. służby miejskie);
- chorzy leczeni preparatami krwiopochodnymi,
a także, epidemiologicznie istotne grupy zwiększonego ryzyka i transmisji zakażenia do których należą:
- homoseksualiści;
- narkomani.

Szczególnie niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia jest zakażenie osoby zatrudnionej przy produkcji i dystrybucji żywności i posiłków (może stanowić to przyczynę mniejszych lub większych epidemii).

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zaleca osobom zamieszkałym na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego, a także prowadzącym aktywność zawodową i kulturalno-towarzyską na terenie miasta (zwłaszcza osobom z przedstawionych powyżej grup zwiększonego ryzyka zakażenia) stosowanie się do następujących reguł:
--ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny (regularne mycie rąk po korzystaniu z toalety, używaniu wspólnych przedmiotów np. pieniędzy, sztućców, przed spożywaniem posiłków),
--utrzymywanie we właściwej czystości urządzeń węzłów sanitarnych (regularna dezynfekcja powszechnie dostępnymi środkami, zawierającymi preparaty chloru),
--unikanie, przynajmniej przez okres 3-ch miesięcy spożywania produktów żywnościowych (zwłaszcza warzyw, owoców, frutti di mare) nie mytych i nie poddanych skutecznej obróbce termicznej, a także pochodzących z niesprawdzonych źródeł, zwłaszcza tzw. małej gastronomii,
--picie wody i mleka po przegotowaniu,
--w przypadku osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, przyjmowanych donosowo lub/i dożylnie, bezwzględne przestrzeganie zasady używania wyłącznie własnych, jednorazowych strzykawek, igieł i donosowych rurek inhalacyjnych,
--prowadzenie aktywności przez osoby o orientacji homoseksualnej, wyłącznie z wykorzystaniem skutecznej ochrony barierowej (prezerwatywy),
--osobom - zwłaszcza należącym do jednej z grup ryzyka - u których z niewiadomego powodu wystąpiły dolegliwości charakterystyczne dla okresu prodromalnego, zgłoszenie w trakcie wizyty lekarskiej możliwości zakażenia wirusem HAV, celem przeprowadzenia badań serologicznych i biochemicznych, umożliwiających rozpoznanie choroby we wczesnym okresie i przeciwdziałaniu jej rozprzestrzenianiu się w społeczeństwie.

Najskuteczniejszą jednak metodą zapobiegania wystąpieniu zachorowania, zwłaszcza dla osób udających się w rejony o wzmożonej zachorowalności (wysokiej endemiczności) i będących uczestnikami wysoce ryzykownych zachowań, jest uodpornienie czynne, poprzez realizację szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (szczepienia zalecane), które wykonać można w jednej z placówek służby zdrowia na terenie działania PSSE we Wrocławiu lub Międzynarodowym Punkcie Szczepień we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 (tel. 071 328-70-55 wewn. 141).

Więcej informacji, dotyczących epidemiologii WZW typu A uzyskać można w materiale
EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH - WZW typu A (pps/336 kB)
05.08.2013 r.
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Od dnia 10 sierpnia 2013 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące zgłaszania organom państwowej inspekcji sanitarnej przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej przez lekarza/felczera/kierownika szpitala. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przypomina, że zgłoszenie m u s i zostać dokonane w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania i zawierać wypełnione, wszystkie elementy formularza, określone przez art. 27 ust. 4 (ze szczególnym uwzględnieniem elementów określonych w pkt. 6) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), umożliwiające jak najszybsze podjęcie czynności nadzoru epidemiologicznego przez PPIS we Wrocławiu.
W celu umożliwienia sprawnej współpracy pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych, a PSSE we Wrocławiu, na stronie głównej w zakładce „M e n u” w linku
„Wzory wniosków i formularzy” , w części „Formularze – Epidemiologia:” od dnia 10 sierpnia umieszczone zostaną aktualne, obowiązujące wzory zgłoszeń w formatach: –WORD (doc.) i -pdf.
Wzory formularzy: ZLK-1, ZLK-2, ZLK-3 w formacie WORD, uzupełnione zostały o punkt - 6a. Nr telefonu kontaktowego chorego/opiekuna prawnego. Informacja ta, wynikająca z zapisów art. 27, ust. 4, pkt. 6 przywołanej wyżej ustawy, niezbędna jest organowi państwowej inspekcji sanitarnej do niezwłocznego podjęcia działalności przeciwepidemicznej. Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zachęca do niezwłocznego przekazywania przedmiotowych zgłoszeń drogą elektroniczną (najlepiej skanów wypełnionych formularzy), bezpośrednio na adres e-mailowy Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu epidemiologia@neostrada.pl.
27.05.2013 r.
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej
oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego
nad zakażeniami KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA:
W związku z pojawiającymi się od czerwca 2012 r., głównie na obszarze Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz innych krajów Półwyspu Arabskiego, przypadkami zakażeń koronawirusem MERS-CoV, (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) występuje ryzyko zawleczenia zakażenia do kraju.
Zgodnie z danymi WHO do 23 maja 2013 r. odnotowano łącznie 44 przypadki zakażenia MERS-CoV, w tym 22 przypadki śmiertelne. Aktualne informacje o liczbie przypadków są dostępne na stronie WHO. Większość zachorowań odnotowano u osób pochodzących z Półwyspu Arabskiego, natomiast w Europie (Wielkiej Brytanii i Francji) stwierdzono dotąd łącznie trzy przypadki zakażeń wtórnych MERS-CoV (secondary cases) wśród osób, stykających się z chorymi, którzy przebywali na Bliskim Wschodzie.
Transmisję wirusa obserwowano wśród członków rodzin osób chorych i wśród pracowników służby zdrowia opiekujących się chorymi. Jednakże nie znany jest dokładny sposób zakażenia oraz nie ma żadnych dowodów na utrwaloną transmisję wirusa na ludzi, którzy nie stykali się bezpośrednio z chorymi. Dokładny rezerwuar i droga szerzenia się tego wirusa nie zostały jak dotąd poznane.
OBRAZ KLINICZNY:
U wszystkich potwierdzonych przypadków zakażenia MERS-CoV stwierdzono infekcję oddechową. Większość miała ostrą niewydolność oddechową i wymagała hospitalizacji. Informacje dotyczące kwalifikowania podejrzanych przypadków na potrzeby nadzoru epidemiologicznego zawiera dokument Definicje i klasyfikacją przypadków (pobierz).
Według ECDC na terenie Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości można spodziewać się kolejnych przypadków potwierdzonych zakażeń MERS-CoV. Dlatego ECDC oraz WHO zalecają, aby pracownicy opieki medycznej byli wyczuleni na możliwość wystąpienia przypadków podejrzanych o zakażenie.
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo tymczasowe wytyczne WHO dotyczące prewencji i postępowania podczas opieki nad przypadkami podejrzanymi i potwierdzonymi: IPCnCoVguidance_06May13.pdf.
DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) na zlecenie Ministra Zdrowia, oferuje możliwość wykonania diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potwierdzenia podejrzeń zakażenia MERS-CoV Badania osób spełniających kryteria przypadku prawdopodobnego zakażenia MERS-CoV prowadzone dla potrzeb nadzoru sanitarnego wykonywane są nieodpłatnie przez NIZP-PZH, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach umowy z NIZP-PZH.
POBIERANIE MATERIAŁU:
Materiał do badania powinien być pobierany od wszystkich osób zakwalifikowanych jako przypadek prawdopodobny, a od osób objętych dochodzeniem według decyzji lekarza.
Informacje dotyczące pobierania oraz przekazywania materiału do badań znajdują się na stronie internetowej NIZP-PZH:
www.pzh.gov.pl
ZGŁASZANIE PRZYPADKÓW DO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) należy przesyłać zgłoszenia przypadków i podejrzeń przypadków zachorowań, zgodnie z obowiązującymi Definicjami i klasyfikacją przypadków (pobierz):
  • przypadki spełniające kryteria przypadku potwierdzonego
  • przypadki spełniające kryteria przypadku prawdopodobnego
  • przypadki spełniające kryteria „Pacjenta objętego dochodzeniem”
Zgłoszenia do PSSE mogą być dokonywane na standardowym druku zgłoszenia choroby zakaźnej.
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
19 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940), zmieniające dotychczasowe regulacje określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1153).
W związku z sygnałami, docierającymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, dotyczącymi często stosowanej przez świadczeniodawców usług medycznych realizujących świadczenia w miejscu wezwania, praktyki pozostawiania na miejscu odpadów medycznych (m. in. zużyte środki opatrunkowe, wykorzystane igły, strzykawki, różnorodne opakowania po lekach, etc.), PPIS we Wrocławiu przypomina, że niniejsze zagadnienie regulują zapisy § 2, przytoczonego na wstępie rozporządzenia. W stosunku do świadczeniodawców łamiących przepisy określone w rozporządzeniu, wdrażane będzie postępowanie wyjaśniające, administracyjne, bądź skierowane zostaną wnioski do właściwych organów rejestrowych, w związku z wprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych
w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę.
W związku z wystąpieniem w roku 2012 licznych przypadków zachorowań na gorączkę denga w regionie europejskim na Maderze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu udostępnia parafowany przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych komunikat o charakterze informacyjnym, skierowany do lekarzy realizujących świadczenia zdrowotne w ramach praktyki zawodowej oraz w ramach działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą
¬ załącznik KOMUNIKAT zobacz.


Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej - zobacz.


 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info