Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Oddział Higieny Pracy

Oddział Higieny Pracy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Pretficza 7
53-328 Wrocław


Zadania

Oddział Higieny Pracy rozpoznaje, ocenia i kontroluje zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez podmioty zajmujące się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem prekursorów kategorii 2 oraz 3,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez osoby wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności zawodowej substancje i preparaty chemiczne, przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • nadzór nad warunkami pracy przy dystrybucji i stosowaniu środków ochrony roślin,
 • nadzór nad czynnikami biologicznymi szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy (w tym organizmy modyfikowane genetycznie GMO) oraz ochroną zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • nadzór nad warunkami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • nadzór nad warunkami i ograniczeniami wprowadzania do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami w sprawie detergentów,
 • prowadzenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie wniosków i interwencji w zakresie swojego działania,

AKTUALNOŚCI


Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" - Substancje niebezpieczne pod kontrolą [2019]Komunikat Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie.


Choroby zawodowe

Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - wzór

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - wzór

Karta oceny narażenia zawodowego - wzór

Informacje

Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3

Czynniki rakotwórcze - wiadomości dla pracodawców składających informacje

Wykaz aktów prawnych Oddziału Higieny Pracy PSSE we Wrocławiu

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - rozporządzenie

Komunikaty

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Stres w pracy

Logo dla krajowych partnerów kampanii

Stopka do poczty elektronicznej - Stres w pracy

Azbest

Azbest - Ulotka nr 1

Azbest - Ulotka nr 2

 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info