Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Ogłoszenie

Dla Dyrektorów/Kierowników Zakładów Opieki Zdrowotnej
w sprawie zmian wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

  • Program dostosowania luty 2011 - pismo przewodnie (pobierz 102 KB)
  • Program dostosowawczy 2011 form1 - charakterystyka zoz (pobierz 38 KB)
  • Program dostosowawczy 2011 form2 - charakterystyka zoz DODATKOWY (pobierz 52 KB)
  • PROGRAM DOSTOSOWANIA od 26.02.2011 (pobierz 76 KB)

UWAGA !!! KIEROWNICY ZOZ POSIADAJACY ZAOPINIOWANY "PROGRAM DOSTOSOWANIA...", SPORZADZONY NA PODSTAWIE WYMOGÓW ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 22 CZERWCA 2005 R. i/lub Z DNIA 10 LISTOPADA 2006 R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w myśl obowiązujących uregulowań prawnych, zgodnie z zapisami § 41, ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), "Program dostosowania..." sporządzony na podstawie wymogów przepisów dotychczasowych przedłożony i zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - z mocy prawa - z dniem wejścia w życia przywołanego na wstępie rozporządzenia stał się programem w rozumieniu § 40 ust. 2.
Kierownik zakładu może opracować nowy, korzystniejszy dla zakładu program dostosowania (§ 41, ust. 2), w oparciu o wymogi liberalniejszych zapisów rozporządzenia z dnia 02 lutego 2011 roku. Jednakże, w takim przypadku "nowoopracowany" (poprawiony) "Program dostosowania ..." nie wymaga ponownego opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (obowiązuje przesłanie "nowoopracowanego" programu do wiadomości PPIS), a jedynie złożenia, zgodnie z określonym w rozporządzeniu terminie właściwemu organowi, prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przypomina, że przywołane rozporządzenie ujednolica ostateczny termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń dla szpitali (zakładów opieki zdrowotnej o charakterze zamkniętym) i pozostałych zakładów opieki zdrowotnej na 31 grudnia 2016 r. , zaś ostateczny termin przedłożenia przez kierownika zakładu, zaopiniowanego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego "Programu dostosowania." organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej, określa na dzień 30 czerwca 2012 rok.

Przedkładane do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu "Programy dostosowania." należy sporządzić zgodnie z wytycznymi, określonymi w piśmie do dyrektorów/kierowników zoz "Program dostosowania luty 2011 - pismo przewodnie" wyłącznie w formie przygotowanych do pobrania formularzy:
Program dostosowawczy 2011 form1 - charakterystyka zoz,
Program dostosowawczy 2011 form2 - charakterystyka zoz DODATKOWY,
PROGRAM DOSTOSOWANIA od 26.02.2011 (umieszczone powyżej)

 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info