Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
Status prawny
Ochrona danych osobowych
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
TWITTER PSSE we Wrocławiu
 

Archiwum

RAPORT roczny ZOZ za 2018 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2019
Dz. Urz. MZ 2018.104 z 25 października 2018 r.
Więcej...
RAPORT roczny ZOZ za 2017 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2018
Dz. Urz. MZ 2017.108 z 31 października 2017 r.
Więcej...
RAPORT roczny ZOZ za 2016 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2014
Dz. Urz. MZ 2017.01 z 4 stycznia 2017 r.
Więcej...
RAPORT roczny ZOZ za 2015 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2016
Dz. Urz. MZ 2015.63 z 19 października 2015 r.
Więcej...
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2012 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2015
Dz. Urz. MZ 2014.72 z 30 października 2014 r.
Więcej...
ZGŁOSZENIA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Dnia 16 listopada 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz.U.07.203.1467) - wzór  Kierownik laboratorium wykonującego badania mikrobiologiczne, serologiczne i molekularne w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, zobowiązany jest w ciągu 24 godzin, przesłać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla miejsca działalności placówki służby zdrowia zlecającej wykonanie badania, prawidłowo wypełniony "Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych", określony w Załączniku nr 2 przytoczonego rozporządzenia. Formularz zgłoszenia: przesyła pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy lub przesyła elektronicznie, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy w formie przesyłek kodowanych, lub przekazuje bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem - w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji.

W związku z wprowadzeniem w styczniu 2008 roku do Meldunku MZ-56, dodatkowej pozycji - "Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C", kierownicy Laboratoriów Mikrobiologicznych zobowiązani są do przesyłania, w uzupełnieniu biologicznych czynników chorobotwórczych, wymienionych w Załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 203, poz.1467), także zgłoszeń dodatnich wyników testu RIBA (lub innego testu wykorzystującego metodę immunoblot) dotyczących przeciwciał swoistych dla HCV, oraz wykrycia kwasu nukleinowego HCV w materiale klinicznym.

Innych zgłoszeń poza określonymi w Załączniku nr 1 i dotyczących HCV - badaniami określonymi powyżej - nie należy przesyłać (np. dotyczących HBV), gdyż nie są one rejestrowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Zgłoszenia winny dotyczyć J E D Y N I E pierwszego badania diagnostycznego, określającego wykrycie czynnika etiologicznego jednostki chorobowej - nie należy przesyłać wyników badań powtarzalnych, np. wykonywanych w ramach monitoringu procesu terapeutycznego (określenia zmian poziomu wiremii w przebiegu leczenia).

Formularze wypełnione niezgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 z późń. zm.) - brak pełnych informacji wymaganych zapisami ustawy - uniemożliwiające niezwłoczne podjęcie czynności przeciwepidemicznych, będą zwracane laboratorium celem uzupełnienia, a w przypadku notorycznie powtarzających się nieprawidłowości, w stosunku do kierownika laboratorium, zgodnie z brzmieniem art. 35 przywołanej ustawy wyciągnięte zostaną sankcje karne na podstawie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ZGŁOSZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

          W dniu 01 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570).
Art. 27 przywołanej ustawy, nakłada obowiązek, w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu mającego miejsce w ich następstwie, zgłoszenia tego faktu właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na każdym lekarzu (felczerze), bez względu na charakter organizacji, realizowanych świadczeń medycznych - w ramach praktyki lekarskiej, zatrudnienia w zakładzie opieki zdrowotnej otwartej (poradnia, przychodnia, ośrodek zdrowia) lub zamkniętej (szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, itp.).
Zgłoszeniu podlegają wyłącznie zakażenia i choroby zakaźne, określone w ZAŁĄCZNIKU do przywołanej ustawy (UWAGA - ZMIANY !!!, Pozycja 38: powinno być - płonica [szkarlatyna]).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdego, indywidualnego, rozpoznanego przypadku. Za wyjątkiem zbiorczych zgłoszeń podejrzeń o zachorowanie lub zachorowania na grypę, sporządzanych na formularzu meldunku MZ-55, zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia . (Dz.U. Nr 90, poz. 853 z późn. zm.), ewidentnym naruszeniem zapisów ustawy jest zbiorcze, wyłącznie statystyczne, okresowe dokonywanie przez placówkę (lekarza) zgłoszeń, z pominięciem INDYWIDUALNYCH FORMULARZY ZGŁOSZENIA.
Obowiązek właściwego i terminowego dokonania zgłoszenia, w przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, spoczywa na kierowniku szpitala (art. 27, ust. 2).

Zgodnie z zapisem art. 68, do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych do niniejszej ustawy (nie dłużej jednak, niż przez okres 2 lat), obowiązują m. in. w zakresie organizacji, trybu i sposobu zgłaszania przypadków podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, i/lub rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną, przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) - patrz informacje poniżej.

 

Od dnia 06 czerwca 2003 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 90, poz. 853) jedynie obowiązującymi formularzami, są formularze zgłoszeń według wzoru.

Przypomina się, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. i § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U. Nr. 186, poz.1564 - zmieniające) w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźna, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźna oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania, oraz art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384) - lekarz lub felczer w przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, określoną w wykazie, o którym mowa w art. 3, ust. 1 powyższej ustawy, lub rozpoznania takiej choroby ma obowiązek zgłoszenia tego faktu za pomocą prawidłowo wypełnionych formularzy - w ciągu 24 godzin - właściwemu ze względu na miejsce zachorowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przesyłając je pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem "dokumentacja medyczna" lub elektronicznie, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, lub przekazując bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu przyjmuje właściwie wypełnione, powyższe formularze, udostępnione na stronie PSSE we Wrocławiu - w zakładce "Wzory wniosków i formularzy" - również drogą elektroniczną na adres: epidemiologia@neostrada.pl

W stosunku do lekarza/felczera uchylającego się od dokonania zgłoszenia lub dokonującego zgłoszenia, na formularzach wypełnionych niezgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) - brak pełnych informacji wymaganych zapisami ustawy - uniemożliwiające niezwłoczne podjęcie czynności przeciwepidemicznych (zwłaszcza w przypadku notorycznie powtarzających się nieprawidłowości), zgodnie z brzmieniem art. 35 przywołanej ustawy i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 58, poz. 353) wyciągnięte zostaną sankcje karne, w postaci nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.

Zasady zgłoszeń i "Definicje przypadków chorób zakaźnych" na potrzeby nadzoru epidemiologicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zwraca uwagę na istotne - ze względów bezpieczeństwa publicznego - znaczenie, właściwej realizacji ustawowego obowiązku przekazywania informacji, dotyczących przypadków podejrzeń/ zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych właściwemu powiatowemu/wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Zapewnienie niezwłocznego - w przeciągu 24 godzin - zgłaszania chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, ujętych w załącznikach do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych (rozporządzeniach Ministra Zdrowia), jest niezbędnym warunkiem prowadzenia prawidłowego nadzoru epidemiologicznego, a także umożliwia podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Za szczególnie istotne należy uznać natychmiastowe i właściwe zgłaszanie zakażeń, wywoływanych przez czynniki chorobotwórcze, łatwo rozprzestrzeniające się w populacji i stanowiące znaczne zagrożenie epidemiczne (patrz również link Informacje Oddziału Epidemiologii - "UWAGA!!! System wczesnego ostrzegania."), a także właściwe i dokładne wypełnianie Formularzy zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na chorobę zakaźną.

W związku z prowadzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną rejestracji przypadków zachorowań na choroby zakaźne, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób Zakaźnych (ECDC) w ramach Wspólnotowej Sieci Nadzoru Epidemiologicznego, od kilku lat pion epidemiologii PIS - oprócz samego rejestrowania przypadku - zobowiązany jest do zakwalifikowania go do jednej z trzech grup; przypadku możliwego, prawdopodobnego lub potwierdzonego. Kwalifikację powyższą przeprowadzić można jedynie w oparciu o pełną informację o zachorowaniu, przekazaną w formie prawidłowo, rzetelnie i dokładnie wypełnionego Formularza zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania)* na chorobę zakaźną (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia).
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • spójność zapisów dotyczących rozpoznania choroby (kod ICD-10 a określenie słowne)

 • pełną charakterystykę podstawy postawienia rozpoznania / podejrzenia, z uwzględnieniem wszystkich jego elementów i określeniem daty rozpoznania choroby

 • dokładne dane określające pacjenta (z datą urodzenia, PESELem, dokładnym adresem zameldowania i rzeczywistego zamieszkania pacjenta, określeniem daty zachorowania lub wystąpienia pierwszych objawów, oraz informacją o dalszym postępowaniu z pacjentem).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu udostępnia opracowanie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w celu zapoznania się zainteresowanych z obowiązującym systemem kwalifikowania.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2013
Dz. Urz. MZ 2012.78 z 30 października 2012 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2012
Dz. Urz. MZ 11.8.71 z 27 października 2011/
Więcej...
Zalecenia PPIS we Wrocławiu dotyczące przyjęć dzieci w specjalistycznych poradniach niepediatrycznych szpitali i przychodni.
 
INFORMACJE LOKALNE
Od początku 2013 roku rejestrowana jest, systematycznie zwiększająca się zgłaszalność zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, w tym ILI i ARI, przyjmując w kolejnych okresach sprawozdawczych stycznia wartości: 224, 1804, 2368 i 2800 przypadków (patrz grafy poniżej). Około (zależnie od okresu sprawozdawczego) 26-37% wykonanych w ramach systemu Sentinel badań laboratoryjnych, potwierdza etiologię wirusową diagnozowanych zakażeń. Wśród zachorowań zgłoszonych od 01 do 31 stycznia 2013 roku odnotowano 13 przypadków zachorowań na grypę, wywołaną laboratoryjnie potwierdzonym wirusem A i 31 wirusem A/H1N1/2009 oraz 6 zgonów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przypomina, że między innymi antygenowa komponenta wirusa A/H1N1/2009 stanowi składnik powszechnie dostępnych, sezonowych preparatów szczepionkowych przeciwko grypie. Uwzględniając szczyt zachorowań w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu, przypadający na przełom miesięcy luty – marzec, możliwość uzyskania wczesnej poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej (śr. po ok. 7 dniach od szczepienia), a także możliwość wystąpienia poważnych powikłań w przebiegu infekcji, zarówno ze strony układu oddechowego, jak i układu krążenia, w tym możliwości zgonów u osób z dysfunkcją układu immunologicznego (przewlekłe i ostre choroby układowe, immunoterapia, osoby po obciążających zabiegach operacyjnych, osoby w wieku podeszłym, etc.) w dalszym ciągu, realizacja jeszcze w styczniu szczepień przeciwko grypie, jako elementu profilaktyki i prewencji, zwłaszcza u osób z grup podwyższonego ryzyka, jest jak najbardziej uzasadniona i zalecana.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą w trybie stacjonarnym i całodobowym (głównie szpitale), winny na podstawie własnej oceny ryzyka możliwości naruszenia bezpieczeństwa epidemiologicznego placówek i tym samym, negatywnego wpływu na hospitalizowanych pacjentów, rozważyć zasadność wprowadzenia czasowych, właściwych do sytuacji lokalnej rygorów przeciwepidemicznych, dotyczących przede wszystkim jednostek organizacyjnych (oddziałów/klinik), prowadzących diagnostykę i terapię pacjentów z obniżoną odpornością, w tym noworodków i małych dzieci.
Wysoki odsetek zdiagnozowanych w Polsce przypadków grypy, wywołanej przez wirus A/H1N1/2009, sięgający w skali kraju 61% - według opinii kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH, pani prof. Lidii Brydak - spowodowany jest niskim stopniem zaszczepienia społeczeństwa przeciwko grypie sezonowej, której istotną, jeżeli nie dominującą komponentę stanowi grypa wywoływana przez wirus A/H1N1/2009, wynoszącym śr. 3,8% (wśród pracowników ochrony zdrowia – ok. 6%). W innych krajach wirus A/H1N1/2009 również wywołuje zachorowania na grypę, ale w mniejszym stopniu niż w Polsce. W Europie stanowi on przyczynę 24% wszystkich zachorowań, a na świecie - zaledwie 7%. W innych regionach przeważają zakażenia wirusem A/H3N2/ (39% zachorowań na świecie w tym sezonie epidemicznym). Od 2011 r. globalnie, coraz większy odsetek zachorowań na grypę wywołany jest tym wirusem.
 
INFORMACJE LOKALNE
W sezonie 2010/2011 liczba rejestrowanych zgłoszeń podejrzeń o zachorowanie / zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne (ILI) i ostre infekcje dróg oddechowych (ARI) - wykazywała trend zmienny. Po wyraźnym wzroście w 02 tygodniu sprawozdawczym 2011 roku i utrzymującej się czasowo stabilizacji sytuacji epidemiologicznej, zarejestrowano kolejny, skokowy wzrost liczby zachorowań, osiągający wartości maksymalne w 7 tygodniu sprawozdawczym, oraz drugą progresywną "falę" rejestrowanych zgloszeń na przestrzeni 9-11 okresu sprawozdawczego. Analiza epidemiologiczna rejestrowanych przpadków wykazała - pomimo dużego odsetka infekcji dróg oddechowych o zróżnicowanej etiologii bakteryjnej, niejednokrotnie powikłanych (np. zapaleniem płuc u dzieci) - wymierny wzrost udziału zachorowań o etiologii wirusowej. Wśród zgloszeń infekcji o etiologii wirusowej, przeważającą komponentę stanowiły zakażenia, wywołane wirusem grypy pandemicznej A(H1N1)2009, rozpoznawanych głównie w ramach systemu nadzoru SENTINEL. Poza systemem nadzoru SENTINEL zarejestrowano 46 przypadków potwierdzonego zakażenia, wywołanego wirusem pandemicznym. Spośród ogólnej liczby zgłoszonych przypadków 61 wymagało hospitalizacji: 59 - z powodu podejrzenia zapalenia płuc i/lub oskrzeli, 1 - objawów ze strony układu krążenia, 1 - innych przyczyn. Liczba hospitalizacji w grupach wiekowych przedstawiała się następująco: 0-4 lata - 27, 5-14 lat - 8, 15-64 lata - 24, 65 i więcej lat - 2 przypadki. W sezonie 2010/2011 na terenie obszaru będącego pod nadzorem PPIS we Wrocławiu zarejestrowano 7 zgonów w przebiegu zakażenia wywołanego wirusem grypy A(H1N1)2009. W 6 przypadkach dotyczyły one osób z potwierdzonym deficytem odporności (w 4 - choroba nowotworowa, w 2 - choroba układowa), u jednej osoby nie stwierdzono występowania przewlekłych chorób współistniejących.
 

   Formularze:

Epidemiologia:

 • Raport końcowy z czynności podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego - ZAŁĄCZNIK Nr 5 (do PPIS) (pobierz)
 • Raport półroczny o zakażeniach zakładowych - ZAŁĄCZNIK Nr 2 (do kierownika podmiotu leczniczego) (pobierz)
 • Raport roczny o zakażeniach zakładowych - ZAŁĄCZNIK Nr 3 (do PPIS) (pobierz)
 • Raport wstępny o podejrzeniu ogniska epidemicznego - ZAŁĄCZNIK Nr 4 (do PPIS) (pobierz)
 
RAPORT roczny ZOZ za 2011 rok
GIS instrukcja 2011
Raport roczny o zakażeniach zakładowych
i drobnoustrojach alarmowych
Roczny raport zakażeń zakładowych za 2011 rok
- Pismo przewodnie
ZOZ DDD
 
Program Szczepień Ochronnych na rok 2011 - Aktualizacja Dz. Urz. MZ 11.8.70 z 27 października 2011/
Więcej...
ZMIANA SPOSOBU RAPORTOWANIA GRYPY (MZ-55)
NA TERENIE KRAJU
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że w realizacji art. 13 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.) na terenie całego kraju, w okresie od 01 czerwca 2012 roku do 16 lipca 2012 roku zmianie ulega częstotliwość sporządzania i przesyłania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej meldunku
"MZ-55 TYGODNIOWY, DZIENNY 1) MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za okres, dzień …".
W przywołanym okresie, przedmiotowy meldunek przyjmuje formułę meldunku dziennego, przesyłanego codziennie, zgodnie z instrukcją zawartą w Objaśnieniach.
 
W celu ułatwienia realizacji niniejszego obowiązku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu załącza do wykorzystania aktualne formularze MELDUNKU: "MZ-55 2012" i "MZ-55 DZIENNY MELDUNEK – el" („MZ-55 DZIENNY MELDUNEK – el” w postaci przygotowanej do wypełnienia na komputerze i przesłania, jako korespondencja elektroniczna) oraz zachęca do przesyłania przedmiotowego meldunku jako korespondencja elektroniczna na adres: epidemiologia@neostrada.pl.
 
Dz.U.00.20.254 ogłoszony dnia 24 marca 2000r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 9 marca 2000r.
Wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
link
Dz.U.06.56.397 ogłoszony dnia 5 kwietnia 2006r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 15 marca 2006r.
Wymagania techniczne i sanitarne dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
link
Dz.U.11.31.158 ogłoszony dnia 11 lutego 2011r.
Minister Zdrowia - rozporządzenie z dnia 02 lutego 2011 r.
Wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
link

Program szczepień ochronnych na rok 2011

 

DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWEPIDEMICZNA ZOZ w 2010 roku

DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWEPIDEMICZNA ZOZ w 2009 roku

DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWEPIDEMICZNA ZOZ w 2007 rokuW związku z utrzymującą się od 14 tygodnia sprawodawczego 2011 roku ustabilizowaną epidemiologicznie sytuacją, dotyczącą zachorowań na grypę (rejestracja poniżej 150 zgłoszeń w okresie sprawozdawczym, z wyraźnie zarysowanym trendem malejącym), przy jednoczesnym procentowo dużym udziale w przyjmowanych zgłoszeniach ILI i ARI komponenty bakteryjnej, zakończono prowadzenie graficznej analizy sytuacji epidemiologicznej grypy, w rejonie odpowiedzialności PPIS we Wrocławiu.

          Wobec braku specyficznej szczepionki, rekomenduje się zastosowanie pewnej liczby indywidualnych sposobów, które zastosowane przez ludzi, zmniejszyć mogą ryzyko zakażenia wirusem grypy - szczególnie "nowej" grypy A(H1N1). Grypa jest infekcją wirusową, rozprzestrzeniającą się w populacji - od osoby do osoby - głównie wówczas, kiedy ludzie kaszlą, kichają, albo przez bezpośredni lub pośredni kontakt z wydzielinami oddechowymi od zakaźnych osób, znajdującymi się na ich rękach, albo na powierzchniach. Poniższe rekomendacje oparte są w części na dowodach naukowych, w części na sądach bazujących na doświadczeniach publicznej opieki zdrowotnej.

Informacja dla lekarzy
w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec
ogniska zachorowań wywołanych E. coli (STEC)
(materiał NIZP-PZH)
1. Od połowy maja w Niemczech (przede wszystkim w landach północnych - Hamburg, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze) notuje się wzrost zachorowań na wywołany werocytotoksycznym szczepem E. coli (STEC) zespół hemolityczno-mocznicowy poprzedzony najczęściej krwistą biegunką. Do dnia 27.05.2011 r. wystąpiło łącznie 276 zachorowań (w tym 2 zgony). Zachorowania mają związek ze spożyciem skażonych warzyw (najprawdopodobniej ogórek). Dane epidemiologiczne jako możliwe źródło zakażenia wskazują również sałatę i pomidory.
2. W przypadku podejrzenia zachorowania wskazane jest wykonanie badań w kierunku werotoksyczności szczepu E. coli. Badania takie wykonywane są przez:
Zakład Bakteriologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa;
Telefon: 0-22 5421238 fax. 0-22 54 21 307
3. W razie rozpoznania u pacjenta krwawej biegunki lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ww. przypadki do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wzór druku zgłoszeniowego, zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposób ich przekazywania (Dz.U. Nr 90, poz. 853), jest dostępny na stronie internetowej: www.pzh.gov.pl, a także www.psse.wroc.pl.
Równocześnie zwracamy się o podanie w druku zgłoszeniowym w bloku I. Rozpoznanie/podejrzenie - przy pkt. przesłanki epidemiologiczne, informacji o ewentualnym pobycie w Niemczech wraz z miejscem pobytu i jego datą (okresem).
4. Postępowanie w przypadkach podejrzenia oraz rozpoznania zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz innych postaci zakażenia enterokrwotocznymi i werocytotoksycznymi pałeczkami E. coli objęte są przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).
Patrz również materiał: "ECDC Ocena ryzyka E_coli (STEC)"
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroclawiu dotycząca zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne, wykazywanych przez świadczeniodawców usług medycznych Dolnośląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje wszystkich świadczeniodawców usług medycznych, że na podstawie polecenia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w związku z brakiem spójności pomiędzy liczbą i jakością merytoryczną (rozpoznanie wg ICD-10) zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną i rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną, przesyłanych na podstawie zapisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, a liczbą świadczeń zdrowotnych, realizowanych w związku z rozpoznaniem choroby zakaźnej i wykazywanych do NFZ, zobowiązany został do wnikliwego monitoringu prawidłowości zgłoszeń dokonywanych organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym PPIS we Wrocławiu ponownie przypomina, że do czasu opublikowania przez Ministra Zdrowia rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do zapisów art. 27 ust. 9 wyżej przywołanej ustawy, świadczeniodawcę usług medycznych, jako podstawę realizacji zgłoszeń obowiązuje WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH stanowiących załącznik do niniejszej ustawy, a dokonane zgłoszenia winny mieć odzwierciedlenie w prowadzonym przez świadczeniodawcę właściwym rejestrze zgłoszeń, podlegającym kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgłoszenia powinny dotyczyć wyłącznie nowo-wykrytych przypadków podejrzeń o zachorowanie/zakażenie i zakażeń/zachorowań na chorobę zakaźną. Jednocześnie, PPIS we Wrocławiu informuje, że świadczeniodawcy usług medycznych finansowani przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powinni liczyć się z weryfikacją prawidłowości przypadków chorób zakaźnych, zgłaszanych NFZ, jako elementu świadczeń zdrowotnych realizowanych ze środków publicznych.

 
Indywidualne sposoby ochrony osobistej

1. Unikaj bliskiego, bezpośredniego kontaktu z chorymi ludźmi
  (a) Ludzie posiadający jeden, albo więcej z dalej przedstawionych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, ból gardła, bóle mięśniowe, ból głowy, dreszcze i znużenie mogli zostać zakażeni wirusem grypy lub innym wirusem. U części osób zakażonych "nowym" wirusem grypy A(H1N1) występowała biegunka i wymioty.
  (b) Utrzymuj odległość co najmniej metra, od kogoś z symptomami grypy i unikaj zatłoczonych miejsc. Jeżeli nie można utrzymać zalecanej odległości, maksymalnie, skróć czas bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy mogliby być chorzy. Kiedy nie możesz uniknąć ludzi chorych albo zatłoczonych miejsc, skróć jak to tylko możliwe, czas przebywania w tych sytuacjach.
  (c) niepotrzebnie nie odwiedzaj ludzi, którzy są chorzy.
2. Regularnie myj albo dezynfekuj swoje ręce
  (a) Częste mycie lub dezynfekowanie własnych rąk pomoże Ci ochronić się przed wirusem. Myj dokładnie swoje ręce z użyciem wody i mydła, szczególnie, gdy kaszlesz albo kichasz. Dezynfekcyjne środki higieniczne na bazie alkoholu, zmniejszają ilość wirusa grypy na zanieczyszczonych rękach, chociaż bardziej efektywne jest mycie rąk wodą z mydłem.
  (b) Mycie rąk nie powinno sprowadzać się tylko do szybkiego ich wypłukania; powinno być dokładne i każdorazowo trwać co najmniej 20 sekund.
3. Unikaj dotykania własnych oczu, nosa i ust
  (a) Wirusy często rozprzestrzeniane są wówczas, gdy osoba dotyka czegoś, co jest zanieczyszczone wirusami, a następnie dotyka własnych oczu, nosa, albo ust.

Indywidualne sposoby ochrony członków najbliższej rodziny i innych osób najbliższych (kontakty zamknięte), w przypadku Twojego zachorowania

1. Utrzymuj właściwą higienę dróg oddechowych
  (a) Higiena dróg oddechowych oznacza ochronę innych ludzi, będących narażonymi na twoją własną, potencjalną zakaźność, związaną z wydalaniem wirusa poprzez nos i usta w przebiegu infekcji. Jeśli jesteś chory, powinieneś zakrywać swoje usta i nos, używając chusteczki, kiedy kaszlesz lub kichasz; bądź w przypadku jej braku, kaszleć lub kichać osłaniając raczej twarz ramieniem, niż swoimi dłońmi. Chusteczki po użyciu niezwłocznie powinny zostać wyrzucone do kosza.
  (b) Utrzymuj odległość co najmniej metra, od kogoś z symptomami grypy i unikaj zatłoczonych miejsc. Jeżeli nie można utrzymać zalecanej odległości, maksymalnie, skróć czas bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy mogliby być chorzy. Kiedy nie możesz uniknąć ludzi chorych albo zatłoczonych miejsc, skróć jak to tylko możliwe, czas przebywania w tych sytuacjach.
  (c) niepotrzebnie nie odwiedzaj ludzi, którzy są chorzy.
2. Regularnie myj albo dezynfekuj twoje ręce
  (a) Częste mycie lub dezynfekowanie twoich rąk, często może pomóc ochronić innych od twoich zarazków. Myj dokładnie ręce wodą z mydłem, szczególnie, gdy kaszlesz albo kichasz. Preparaty do dezynfekcji rąk oparte na bazie alkoholu zmniejszają ilość wirusa grypy na zanieczyszczonych dłoniach, chociaż prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem wydaje się być bardziej efektywne.
  (b) Mycie rąk nie powinno polegać tylko na ich szybkim wypłukaniu; każdorazowo powinno trwać co najmniej 20 sekund.
3. Jeżeli jesteś chory, zostań w domu, nie chodź do pracy lub szkoły i ogranicz kontakty z innymi osobami
  (a) W uzupełnieniu opisanych powyżej indywidualnych sposobów higienicznego postępowania, należy podkreślić, że zawsze kiedy jest to możliwe, osoby zdrowe powinny utrzymać odległość co najmniej metra, od kogoś z objawami grypy. Dorośli, którzy są chorzy mogą zakażać innych - w przybliżeniu - przez pięć dni po początku wystąpienia objawów, dzieci zaś są zakaźne dla otoczenia w przybliżeniu przez siedem dni po wystąpieniu symptomów. Jednakże, rozważne jest, aby uważać kogoś za zakaźnego przez cały okres utrzymywania się objawów chorobowych. (Uwagi te odnoszą się głównie do poznanej grypy sezonowej. Ponieważ, informacje dotyczące grypy A(H1N1) zbierane i analizowane są na bieżąco, po ich uzupełnieniu powyższe uwagi mogą ulec modyfikacji i zmianie.)

Stosowanie masek na twarz

Nie ma żadnego dowodu, aby zakładanie masek na twarz (np. typu chirurgicznego) w trakcie pobytu na zewnątrz (poza domem, na ulicy), w celu ochrony zdrowia, w trakcie sezonu grypowego albo pandemii, stwarzało efektywną ochronę albo zmniejszało transmisję wirusa, i z tego też powodu ECDC nie poleca ich używania. Jednakże, ludzie przebywający w dużych skupiskach ludzkich mogą zdecydować, że będą używali maski na twarz. Jeżeli maska twarzowa ubierana i noszona jest w sposób właściwy, istnieje niewielka szansa, że jej używanie stanie się problemem i zwiększy możliwość zakażenia. Po użyciu od razu usunięta, najlepiej w sprzedawanej z maską twarzową foliowej torebce, która następnie powinna zostać zabezpieczona. Taka torebka może zostać wyrzucona do normalnych, domowych śmieci. Po czynnościach tych ręce powinny zostać umyte w sposób opisany powyżej. Aby zapobiec transmisji wirusa, używanie maski powinno być połączone, z innymi, opisanymi powyżej metodami ochrony.
Przydatność maski twarzowej dla ludzi chorych w celu ochrony innych osób, w kontekście lokalnych epidemii grypy A(H1N1)
 (1) Używanie maski twarzowej przez kogoś, kto jest zdrowy, ma na celu zapobieżenie nieumyślnemu przeniesieniu w okolicę ust i nosa zanieczyszczeń z własnych rąk, oraz ochronę w czasie pobytu, wśród kichających i kaszlących osób. Ludziom zdrowym stosowanie maski twarzowej zapewnić może dodatkową ochronę w następujących sytuacjach:
   (a) Członkowie rodziny bądź inne osoby w domu, albo inne osoby nie będące pracownikami służby zdrowia sprawujące opiekę nad chorym z objawami grypy, które muszą mieć bliski, bezpośredni kontakt z chorym (poniżej jednego metra).
   (b) Udzielający pomocy medycznej, jeśli osoba z objawami używa inhalatora, dla przyjmowania leków dotyczących dróg oddechowych; w szczególności rozważone wówczas powinno być użycie maski typu respiracyjnego.
Jak właściwie zakładać i używać twarzowej maski ochronnej
 (1) Maska twarzowa powinna być zakładana ostrożnie - szczelnie zakrywając usta i nos - i pewnie zawiązana.
   (a) Pewnie zawiąż troczki lub gumki na środku głowy i szyi.

   (b) Dopasuj elastyczny wkład maski dłońmi tak, aby ściśle przylegał do grzbietu nosa.


   (c) Dopasuj maskę tak, aby wygodnie osłaniała twarz i podbródek.
 (2) Maska twarzowa powinna być zakładana ostrożnie - szczelnie zakrywając usta i nos - i pewnie zawiązana.
   (a) Ilekroć używana maska twarzowa zostanie dotknięta, np. kiedy zdejmujesz maskę z twarzy, ręce muszą zostać wyczyszczone, tzn. właściwie umyte za pomocą wody z mydłem, albo środka do higieny i dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
 (3) Maska twarzowa powinna być zakładana ostrożnie - szczelnie zakrywając usta i nos - i pewnie zawiązana.
   (a) Po długotrwałym użyciu, maska twarzowa może stać się wilgotna/zawilgocona. W tym przypadku powinna zostać zastąpiona nową, albo czystą i suchą maską.
 (4) Maska twarzowa powinna być zakładana ostrożnie - szczelnie zakrywając usta i nos - i pewnie zawiązana.
   (a) Przyjmij, że przód (wierzch) respiratora lub maski chirurgicznej jest zanieczyszczony.
   (b) Rozwiąż taśmy mocujące albo rozłącz gumki, wzdłuż ich końców i usuń respirator lub maskę, dotykając wyłącznie troczków (tasiemek lub gumek).
   (c) Maskę usuwaj we właściwy sposób. Maski twarzowe jednorazowego użycia, powinny zostać wyrzucone po jednokrotnym wykorzystaniu. Po użyciu, maska powinna zostać od razu usunięta, najlepiej w sprzedawanej z maską twarzową foliowej torebce, która następnie powinna zostać zabezpieczona. Taka torebka może zostać wyrzucona do normalnych, domowych śmieci.
 (5) Po usunięciu maski twarzowej:
   (a) Po usunięciu maski, ręce muszą zostać wyczyszczone, tzn. właściwie umyte za pomocą wody z mydłem, albo środka do higieny i dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Background and evidence for these recommendations

          Interim Public Health Guidance for the Use of Facemasks and Respirators in Non-Occupational Community Settings during an Influenza Pandemic http://www.pandemicflu.gov/plan/community/maskguidancecommunity.html

U.S. CDC Interim Recommendations for Facemask and Respirator Use in Certain Community Settings Where Swine Influenza A (H1N1) Virus Transmission Has Been Detected http://www.cdc.gov/swineflu/masks.htm

Pandemic Influenza: Guidance for infection control in hospitals and primary care settings. Department of Health, England. Health Protection Agency November 2007 http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1238055328357 - pobierz (doc/87kB)

Zmutowany wirus grypy świń dotarł do Europy

Materiał z konferencji "Bezpieczeństwo pacjenta" przeprowadzonej w ASK w dniu 24 marca 2009 r. (pps/3,5MB)

Zimowy wirus paraliżuje brytyjskie szpitale
REKOMENDACJE MINISTRA ZDROWIA z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie zmienionych zasad postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi zgłaszających się do lekarza


Minister Zdrowia Ewa Kopacz, po zasięgnięciu opinii krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana oraz ds. Epidemiologii prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Zielińskiego, zarekomendowała zmianę zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza na następujące:
 1. Osoba, u której wystąpią objawy grypowe*, ma zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni) lub nosić maseczkę. Osoba, która ma jeden lub więcej objawów grypy, powinna, w miarę możliwości, ograniczyć bliskie, w tym intymne, kontakty z innymi osobami i niezwłoczne powinna zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Lekarz przeprowadza wywiad, w którym ustala, czy pacjent w okresie ostatnich 7 dni odbył podróż zagraniczną do jednego z krajów, w których nowa grypa szerzy się w populacji albo, czy pozostawał w kontakcie bezpośrednim w tym samym okresie z osobą lub osobami, podejrzanymi o zachorowanie na nową grypę A/H1N1.
 3. Po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz, jeżeli podejrzewa zakażenie wirusem nowej grypy A/H1N1, podejmuje decyzję o leczeniu w warunkach domowych lub hospitalizacji, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta.
 4. Rekomenduje się leczenie w warunkach domowych, jeżeli wskazania lekarskie nie wskazują na konieczność leczenie w warunkach szpitala zakaźnego. Leczenie w warunkach szpitala zakaźnego powinno dotyczyć w pierwszej kolejności ciężkich przypadków zachorowań.
 5. Jeżeli lekarz POZ podejmie decyzje o leczeniu w warunkach domowych, wdraża leczenie metodami skutecznymi dla grypy sezonowej oraz przekazuje choremu lub jego opiekunom (domownikom) zalecenia dotyczące opieki nad chorym na grypę w warunkach domowych, w tym o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (częste mycie rąk, unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd) - patrz materiał Indywidualne środki ochrony zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem nowej grypy A(H1N1)v - rekomendacje ECDC -   Pobierz (doc. 87kB). Lekarz POZ informuje pacjenta, iż, w przypadku wystąpienia objawów grypowych u innych domowników - niezwłocznie powinni zgłosić się oni do lekarza.
 6. Jeżeli lekarz podejmie decyzję o konieczności hospitalizacji, wówczas kieruje chorego do najbliższego szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego). W szpitalu przeprowadza się diagnostykę w kierunku wykrycia wirusa grypy, pobierając od pacjenta materiał do badania metodą biologii molekularnej (RT PCR), zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka ds. Grypy i przesyła do jednego z laboratoriów wykonujących takie badanie (Krajowy Ośrodek ds. Grypy lub Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi). W szpitalu zakaźnym obowiązują procedury określone przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.
 7. Transport osoby, u której wystąpią objawy grypowe, nie powinien odbywać się środkami transportu zbiorowego. Środki transportu użyte do przewozu chorego lub podejrzanego o zachorowanie na grypę powinny podlegać właściwym zabiegom sanitarno-higienicznym (zmywanie powierzchni z użyciem detergentów itp.).
Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz Krajowy Konsultant do Spraw Epidemiologii przypominają: Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi obowiązują następujące zasady postępowania: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.

Uwaga:

 1. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
 2. Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.)
 3. Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.
Krajowy Konsultant
do Spraw Chorób Zakaźnych
dr hab. n. med. Andrzej Horban
Krajowy Konsultant
do Spraw Epidemiologii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński
Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych

(za Medycyna Praktyczna MP OnLine)
28.04.2009

Na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a także SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie ukazała się informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1, podpisana przez minister zdrowia Ewę Kopacz oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych dr hab. n. med. Andrzeja Horbana.

oto treść informacji:

Zalecamy, co następuje:

Osoby, u której wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła, itd.) winny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego (objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chora na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.


Zimowy wirus paraliżuje brytyjskie szpitale
(źródło: Daily Mail)

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w związku z utrzymującym się wzmożonym ruchem trans-granicznym na kierunku Wysp Brytyjskich informuje, że od połowy grudnia ubiegłego roku na terenie Wielkiej Brytanii utrzymuje się epidemiczny wzrost zachorowań wywołanych wirusem Norfolk (norowirus), charakteryzujących się, obok objawów uogólnionej infekcji wirusowej o charakterze przeziębieniowym, także występowaniem silnych wymiotów i biegunki. Rosnąca w szybkim tempie liczba zakażonych osób sprawia, że wiele szpitali - w celu uniknięcia poważnych następstw zakażenia zakładowego - zmuszonych jest zamykać swoje oddziały. Dotyczy to m. in. szpitali w Norfolk i Norwich University Hospital, w York, Cambridge i Gloucester. Wolnych łóżek szpitalnych zaczyna brakować w Plymouth, Exeter, Cornwall i Taunton. Odwoływane są operacje i zabiegi, które nie są pilne i bez szkody dla zdrowia pacjentów mogą być odroczone. Wiele placówek wstrzymało odwiedziny chorych. Inne stosują poważne ograniczenia w tym względzie.
          W roku 2007 zarejestrowano zachorowania wywołane norowirusem u niemal 3 milionów mieszkańców Wysp. Z uwagi na występowanie największej zachorowalności w miesiącach zimowych, infekcję nazwano "winter vomiting disease". Do grupy wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się dzieci, osoby w podeszłym wieku i z obniżoną odpornością organizmu.
          Agencja Ochrony Zdrowia (Heath Protection Agency - HPA) zaleciła, aby każdy, kto zauważy u siebie objawy choroby pozostał w domu lub zgłosił się niezwłocznie do lekarza. W terapii stosuje się leczenie objawowe. Zakażeni powinni wypoczywać i pić dużo płynów w celu uniknięcia odwodnienia. Należy również unikać nieuzasadnionych kontaktów z innymi osobami, z uwagi na łatwość rozprzestrzeniania się wirusa i jego wysoką zakaźność.
          Więcej informacji, dotyczących epidemiologii i zapobieganiu infekcji wywołanych przez norowirusy uzyskać można w materiale EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH - NOROWIRUSY (pdf/365 kB).

 
Epidemiczny wzrost zachorowań na WZW typu A
w Czechach

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu informuje, że w dalszym ciągu utrzymuje się epidemiczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie Republiki Czeskiej. Pierwotnie, zarejestrowany w lipcu wzrost zachorowań dotyczył środowiska narkomanów w Pradze. Następnie, epidemia przeniesiona została na pozostałą populację, wywołując najwięcej zachorowań w Pradze, a także Krajach (województwach): Środkowoczeskim, Morawskośląskim i Ołomunieckim. Zachorowania w liczbie kilkakrotnie (5-7 - krotnie) wyższej, niż w minionych latach, dotyczyły głównie osób dorosłych. Sporadycznie rejestrowane były zachorowania wśród dzieci.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje na całym świecie, szczególnie często na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym. Rocznie na świecie zapada na WZW typu A około 1,4 mln ludzi. Wyróżnia się rejony o bardzo wysokiej, wysokiej (Afryka, Azja, Ameryki Południowa i Środkowa), pośredniej (środkowo-wschodnia i południowa Europa), niskiej i bardzo niskiej endemiczności (zachodnia i północna Europa, Ameryka Północna, Australia, Japonia) - gdzie większość populacji nie jest eksponowana na zakażenie i pozostaje nieodporna. Zawleczenie WZW typu A do krajów o niskiej endemiczności może być przyczyną dużych epidemii.

Do grup wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się osoby wyjeżdżające do krajów o wysokiej endemiczności. W związku ze wzmożonym ruchem trans-granicznym i zaobserwowanym dużym wzrostem zachorowań na WZW typu A w Republice Czeskiej, wzrosło również ryzyko zakażenia się WZW typu A podczas podróży do Czech.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zaleca osobom udającym się w rejony o wzmożonej zachorowalności oraz goszczącym osoby, przyjeżdżające z terenów o wysokiej endemiczności stosowanie się do następujących reguł:

 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny (regularne mycie rąk po korzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłków, używaniu wspólnych przedmiotów np. pieniędzy, sztućców),

 • utrzymywanie we właściwej czystości urządzeń węzłów sanitarnych (regularna dezynfekcja),

 • unikanie spożywania produktów spożywczych (zwłaszcza warzyw, owoców, frutti di mare) nie mytych i nie poddanych wystarczającej obróbce cieplnej,

 • picie wody i mleka po przegotowaniu.

          Najskuteczniejszą jednak metodą zapobiegania wystąpieniu zachorowania, jest uodpornienie czynne, poprzez realizację szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, które wykonać można w jednej z placówek służby zdrowia na terenie działania PSSE we Wrocławiu (wykaz placówek w zakładce NOWOŚCI na stronie głównej PSSE) lub Międzynarodowym Punkcie Szczepień we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 (tel. 071 328-70-55 wewn. 141). Więcej informacji, dotyczących epidemiologii WZW typu A uzyskać można w materiale EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAKAŹNYCH - WZW A (pps/118 kB)

 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.

                Update 01/19.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązujące od 19 grudnia 2019 roku - Rozp. Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019.2430)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2020
Dz. Urz. MZ 2019.87 z dnia 16 października 2019 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021
Dz. Urz. MZ 2020.90 z dnia 26 października 2020 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujące od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 30.10.2020, 9:53
PSSE we Wrocławiu
info